|

118

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 118 se můžeme v jižním a jihovýchodním sektoru hlavního města setkávat od roku 1946. Za tu dobu byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V poválečném období navíc nesla písmenné označení. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje převážně kloubové autobusy, a vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

22. dubna 2014 – Karosa B 741 ev. č. 6117 na lince číslo 118 v zastávce Na Strži v Jeremenkově ulici – Zdeněk Liška

Už 9. září 1946 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku označenou písmenem M v trase:Zahradní Město – Husovo nám. – Nádraží Hostivař – U továren. Rozsah provozu měla stanoven jen na  všední dny, ale 29. září 1946 nastalo jeho rozšíření na celotýdenní. Zanedlouho, 1. listopadu téhož roku, došlo ke zkrácení trasy do zastávky Nádraží Hostivař. V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získala autobusová linka M nové číselné označení 118.Zrušení výše popisované linky přišlo 3. ledna 1954.

1948 – Z výřezu linkového vedení je patrná trasa původní autobusové linky M – Archiv DP

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 118 došlo 1. října 1956, ovšem v trase: Dvorecké nám. – Kolonie Na strži – Zelená liška. Už tehdy jezdila celotýdenně. Za čtyři roky, konkrétně 3. října 1960, nastalo prodloužení trasy z konečné Zelená liška na Michelské nám. a od 2. května 1961 jezdila „stoosmnáctka“ z Michelského nám. dál na Kloboučnickou.  

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 118 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

V blíže nezjištěném termínu roku 1964 přišla drobná úprava, kdy trasa námi popisované linky směřovala z Dvoreckého nám. přes Jeremenkovu, Olbrachtovu, Budějovickou a Baarovu ulici odkud dál pokračovala po své pravidelné trase. Až 19. října 1970 přišla její další změna, kdy se dostala do podoby: Dvorecké náměstí – Budějovická – Budějovické nám. – Na rolích – Hadovitá – Michelské nám. – Kloboučnická.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 118 – Archiv DP

V souvislosti s otevřením prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, se trasa autobusové linky číslo 118 dostala na dlouho do podoby: Dvorce – Budějovické nám.[Budějovická] – Na rolích – Starý Spořilov – Sídliště Spořilov.

 září 1985 – Výpis zastávek autobusové linky číslo 118 ze „Seznamu stanic a zastávek linek metra elektrických drah autobusů a lanové dráhy“ – sbírka Pavel Hypš

Až po otevření úseku metra III. A (Želivského – Strašnická) dne 11. července 1987, měla od následujícího dne, tedy od 12. července 1987, „stoosmnáctka“ upravenou trasu: Dvorce – Budějovická – Na rolích – Lešanská – Spořilov – Sídliště Spořilov – Hlavní – Na pahorku – Primátora Vacka (nyní Roztyly).

 Karosa B732 na lince číslo 118 u zastávky Na Úlehli – web citybus.cz

Počínaje 3. dubnem 1989 došlo k prodloužení o úsek: Primátora Vacka – Budovatelů (nyní Chodov) – Koleje Jižní Město. Daným úsekem jezdila pouze v sedlech a v přepravních špičkách pracovních dnů, ale po 23. listopadu 1990 směřovaly všechny spoje až na Koleje Jižní Město.

 Prototyp Karosa Citybus nesoucí ev. č. 3004 vypravený na linku číslo 118 –Jan Freitag

Prokazatelně v listopadu 1998 existovaly jednosměrné vložené spoje vedené úsekem: Roztyly – Koleje Jižní Město. Tyto spoje jezdily pouze v odpolední špičce pracovních dnů. K jejich zrušení došlo 10. listopadu 2005, kdy byla trvale zkrácena do terminálu Roztyly a na koleje Jižní Město nově směřovala upravená autobusová linka číslo 136.

21. června 2001 – Karosa C 734 ev. č. 3096/II na vloženém spoji linky číslo 118 Roztyly – Koleje Jižní Město v terminálu Roztyly – Zdeněk Liška

K dosud poslední úpravě trasy autobusové linky číslo 118 došlo 1. září 2012, kdy se dostala do současné podoby: Sídliště Spořilov – Hlavní – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – Budějovická – Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží, ovšem úsekem: Dvorce – Smíchovské nádraží jezdily spoje v pracovní dny do cca 20:30 h. K témuž datu se stala tzv. metrobusovou linkou.

IF

Kloubový vůz SOR NB18 na lince číslo 118 – Zdeněk Liška

Počínaje 29. červnem 2013 nastalo zavedení všech spojů jezdících celotýdenně v celé trase. Jistou zajímavostí posledních let se staly vložené spoje existující několika podobách. Z mnohých uveďme např. spoj: Spořilov – Roztyly jezdící v uvedeném směru pouze v pracovní dny. Ten existoval jen mezi 1. zářím 2011 až 1. říjnem 2011, kdy jej nahradil spoj autobusové linky číslo 136.

28. prosince 2008 – Karosa B931 na lince číslo 118 přijíždí do terminálu Roztyly – Pavel Hypš

K 7. lednu 2013 bylo zavedeno, v pracovní dny ráno mezi 8:00 – 10:00 h, deset vložených spojů jedoucích úsekem: Přístaviště – Sídliště Spořilov, u nichž zřejmě došlo 12. května 2014 k úpravě do podoby: Smíchovské nádraží – Depo Kačerov. Posledně uvedenou verzi vložených spojů obsluhují jak kloubové tak standardně dlouhé autobusy. Obě varianty spojů jezdily (a jezdí) pouze uvedeným směrem. Ještě 7. ledna 2013 nastalo zavedení dvou odpoledních vložených spojů jezdících úsekem: Vyskočilova – Smíchovské nádraží.

IF

1. března 2016 – Vložený spoj linky číslo 118 ze Smíchovského nádraží na Depo Kačerov – Pavel Hypš

Od září 2012 průběžně dochází k dílčím úpravám intervalů „stoosmnáctky“. Dopravce na linku nasazoval až do roku 2013 výhradně standardně dlouhé autobusy, ale k 29. červnu 2013 sem začal vypravovat na většinu spojů v pracovní dny do cca 20 h kloubové vozy. Počínaje 29. dubnem 2017 jsou kloubové autobusy nasazovány i o víkendech.

22. srpna 2013 – Karosa B 941 E ev. č. 6286 na lince číslo 118 vyjíždí ze zastávky Lihovar – Jan Freitag

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Text zveřejněn: 14. května 2014
Poslední aktualizace: 29. dubna 2017

Podobné příspěvky