Zahraničí

 • Bulharsko,  Zahraničí

  IGNATIEVO

  24. listopadu 2019 – Mercedes-Benz O405 na lince číslo 49 v obratišti na konci města – Pavel Hypš Ignatievo je město v severovýchodním Bulharsku. Nachází se v okrese Aksakovo v regionu Varna, přibližně 15 km od centra Varny. Jeho populace je asi 4296 lidí. K povýšení na město došlo teprve v roce 2011. Město se původně nazývalo Ruslar. Teprve roku 1934 došlo k jeho přejmenování na Ignatievo, na počest ruského diplomata Nikolaje Ignatieva. Dopravní obsluhu Ignatieva zajišťují výhradně autobusy ze systému městské dopravy Varna. Zajíždějí sem linky číslo 43, 49 a 121. Dopravcem všech tří linek je soukromá firma Transtriumf.

 • Polsko,  Zahraničí

  TYCHY

  Tychy jsou polské město ve Slezském vojvodství, asi 20 km jižně od Katovic. V současnosti zde žije 132 600 obyvatel. Jsou důležitým centrem výroby piva (Tyskie). Nachází se na jižním okraji hornoslezské průmyslové čtvrti. Město Katowice hraničí na severu, Mikołów na západě, Bieruń na východě a Kobiór na jihu. Městem protéká řeka Gostynia, přítok Visly.

 • Německo,  Zahraničí

  ŘEZNO

  Řezno (německy Regensburg) je bavorské město na Dunaji v Německu. Žije zde přibližně 153 tisíc obyvatel. Město má postavení městského okresu (Kreisfreie Stadt), zároveň je to správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falc a zemského okresu Řezno.

 • Bulharsko,  Zahraničí

  DOBRIČ (Добрич)

  Dobrič (bulharsky Добрич) je město na severovýchodě Bulharska. Jde o deváté největší město v zemi a o ekonomické a kulturní centrum oblasti Dobrudža. Nachází se asi 50 km severně od Varny, 480 km od Sofie a 320 km od Staré Zagory. Žije zde zhruba 85 402 obyvatel. První osídlení se datuje okolo 4–3. století př. n. l.

 • Belgie,  Zahraničí

  CHARLEROI

  Město Charleroi (valonsky Tchålerwè) se nachází v belgické provincii Henegavsko (francouzsky Hainaut), 50 km jižně od Bruselu, na řece Sambre. Z hlediska počtu obyvatel, který se pohybuje kolem 200 000, je Charleroi největší obec ve Valonsku a třetí největší v Belgii. Rozloha města činí 102,08 km². Od 1. ledna 1977, kdy v Belgii vstoupil v platnost zákon o slučování obcí, se město Charleroi skládá z 15 bývalých obcí. Charleroi je oproti jiným belgickým městům poměrně mladé – založeno bylo až roku 1666, kdy byla poblíž vesnice Charnoy vybudována pevnost s půdorysem ve tvaru hvězdy. V 19. století bylo město ovlivněno průmyslovou revolucí a stalo se důležitým centrem hutnictví a sklářství.…

 • Rumunsko,  Zahraničí

  TEMEŠVÁR

  Město Temešvár (rumunsky Timișoara) je rumunské město v západní části země, sídlo župy Timiș, v regionu Banát. Žije zde přibližně 330 tisíc obyvatel a je tak po Bukurešti a Jasech třetím největším rumunským městem. Jedná se o průmyslové město s rozvinutými službami. Jeho jméno je odvozeno od jména řeky Timiș (maďarsky Temes – výslovnost „temeš“) a maďarské přípony -vár, znamenající „město“. Poprvé je Temešvár zmíněn v roce 1019 pod různými názvy (Dibiscos, Bisiskos, Tibiskos, Tibiskon, Timbisko), a to v pramenech z doby byzantského císaře Basileia II. Přesto o věrohodnosti těchto zpráv vedou někteří historikové spory a za datum založení města považují až rok 1212. Dominantou centra města je katedrální chrám…

 • Polsko,  Zahraničí

  OPOLÍ

  Opolí (polsky Opole) je město s postavením okresu v jižním Polsku, sídlo Opolského vojvodství a okresu Opolí. Historicky je hlavním městem Horního Slezska. V roce 2019 čítalo 128 035 obyvatel. Opolí proslavil Národní festival polské písně, jeden z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Polsku, který se koná od roku 1963 každoročně v Amfiteátru tisíciletí na ostrově Paseka.

 • Rakousko,  Zahraničí

  VÍDEŇ

  Vídeň (německy Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými 1,8 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země.

 • Německo,  Zahraničí

  BERLÍN

  Město Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie. První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Kvůli velkému rozmachu průmyslu a nutnosti vytvořit odpovídající infrastrukturu byl vytvořen roku 1920 Velký Berlín, který kromě města samotného pojmul řadu okolních obcí a také do té doby samostatná města Charlettenburg, Schöneberg a…

 • Zahraničí

  PRAGUE

  Prague is the capital and largest city in the Czech Republic and the 14th largest city in the European Union. It lies slightly north of the centre of Bohemia on the Vltava River, but as an independent region it is not part of it. It is the seat of a large part of state institutions and the President of the Republic.

 • Zahraničí

  Prag

  Prag ist die Hauptstadt und größte Stadt in der Tschechischen Republik und die 14. größte Stadt in der Europäischen Union. Er liegt etwas nördlich des Zentrums von Böhmen an der Moldau, ist aber als separate Region nicht Teil davon. Es ist Sitz eines großen Teils der staatlichen Institutionen und des Präsidenten der Republik.

 • Spojené království,  Zahraničí

  LONDÝN

  Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ležící na jihovýchodě ostrova na řece Temži. Žije zde více než 8 milionů obyvatel. Zejména poválečná migrace vytvořila z Londýna multikulturní město mezinárodního významu. První obec na místě dnešního města, zvanou Londonium, založili roku 43 Římané. Již ve druhém století zde žilo kolem 60 tisíc obyvatel. Až ve 12. století však Londýn převzal po Winchesteru postavení hlavního města. Mezi lety 1831 až 1925 se jednalo o největší město světa. V počátcích vzniku města zde stáli dvě samostatně rozvíjející oblasti – Londýn (dnes čtvrť zvaná City) a královská čtvrť Westminster. Obě se postupně rozšiřovaly až došlo k jejich sloučení. Největší nárůst však nastal…

 • Zahraničí

  LONDON

  London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im Südosten der Insel an der Themse. Es hat eine Bevölkerung von mehr als 8 Millionen. Insbesondere die Migration nach dem Krieg hat London zu einer multikulturellen Stadt von internationaler Bedeutung gemacht. Das erste Dorf an der Stelle der heutigen Stadt, Londonium genannt, wurde 43 von den Römern gegründet. Bereits im zweiten Jahrhundert gab es etwa 60.000 Einwohner. Doch erst im 12. Jahrhundert übernahm London winchester als Hauptstadt. Von 1831 bis 1925 war sie die größte Stadt der Welt. In den frühen Tagen der Stadt gab es zwei unabhängig entwickelnde Gebiete – London (heute ein Stadtteil namens City) und den…

 • Zahraničí

  LONDON

  London is the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, located in the south-east of the island on the River Thames. It has a population of more than 8 million. Post-war migration, in particular, has made London a multicultural city of international importance. The first village on the site of today’s city, called Londonium, was founded in 43 by the Romans. Already in the second century there lived around 60 thousand inhabitants. It wasn’t until the 12th century that London took over as capital after Winchester. Between 1831 and 1925 it was the largest city in the world. In the early days of the city’s creation,…

 • Zahraničí

  Leipzig

  Leipzig (German: Leipzig) is a city in the north-west of Saxony, Germany. It has about 593,000 inhabitants, making Leipzig the largest city in Saxony and the tenth largest city in Germany. Leipzig's public transport is provided by trams, buses, trains and, in the past, trolleybuses.

 • Zahraničí

  Leipzig

  Leipzig ist eine Stadt im Nordwesten Sachsens. Sie hat rund 593.000 Einwohner und ist damit Die größte Stadt Sachsens und die zehntgrößte Stadt Deutschlands. Die öffentlichen Verkehrsmittel Leipzigs werden von Straßenbahnen, Bussen, Zügen und in der Vergangenheit mit Oberbussen angeboten.

 • Německo,  Zahraničí

  LIPSKO

  Lipsko (německy Leipzig) je město s postavením samostatného městského okresu (Kreisfreie Stadt) na severozápadě německé spolkové země Sasko. Žije zde přibližně 593 tisíc obyvatel, díky čemuž je Lipsko největší město Saska a desáté největší město v Německu. Městskou dopravu v Lipsku zajišťují tramvaje, autobusy, vlaky a v minulosti také trolejbusy.

 • Německo,  Zahraničí

  NORIMBERK

  Norimberk (německy Nürnberg) je německé město, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.

 • Německo,  Zahraničí

  DRÁŽĎANY

  Drážďany (německy Dresden) jsou zemské hlavní město a současně druhé největší město v Sasku s postavením městského okresu (Kreisfreie Stadt). V blízkosti Drážďan se nacházejí další významná města, například Saská Kamenice, Lipsko a Berlín. Ve vzdálenosti 150 km jižně se pak rozkládá Praha, 230 km východně se nalézá Vratislav (Wrocław).

 • Zahraničí

  DRESDEN

  Dresden (czech: Drážďany) is the capital of Saxony and the second largest city in Saxony. Other important cities, such as Chemnitz, Leipzig and Berlin, are close to Dresden. Prague is 150km south, Wrocław is 230km east.